Polityka prywatności

Informacje ogólne

Szanujemy prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiadamy, w szczególności stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez podmioty do tego nieuprawnione.

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, czego możesz się spodziewać, gdy kontaktujemy się z Tobą, Ty kontaktujesz się z nami lub gdy korzystasz z jednej z naszych usług, w tym z usługi świadczonej za pośrednictwem Aplikacji Reuse oraz na serwisie internetowym Swapp.zone

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się w szczególności o tym:

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • w jakim celu to robimy;
 • czy podanie danych jest obowiązkowe;
 • jak długo przechowujemy dane;
 • czy są inni odbiorcy danych osobowych;
 • jakie przysługują Ci uprawnienia.

Nasze działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Unii Europejskiej prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO„).

Administrator Danych Osobowych

Podmiotem decydującym o celach i sposobach wykorzystania Twoich danych (czyli ich administratorem zgodnie z przepisami RODO) jest Reuse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0001016338) (dalej „Reuse”).

Istnieje wiele sposobów kontaktu z nami, w tym poprzez:

 • e-mail: support@swapp.zone
 • pocztę na adres: Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin

Bezpieczeństwo

Sumiennie podchodzimy do kwestii ochrony dotyczących Cię danych i stale rozwijamy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Wykorzystywane przez nas środki bezpieczeństwa to w szczególności:
–           ograniczony fizyczny dostęp do naszych budynków i dostęp użytkowników do naszych systemów – tylko dla tych, którzy są uprawnieni;
–           mechanizmy kontrolne, takie jak firewall, weryfikacja użytkownika, silne szyfrowanie danych oraz rozdzielanie ról, systemów i danych. Korzystamy również z najwyższych standardów w branży, aby wspierać utrzymywanie solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane zbieramy lub przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie różny w zależności od celu przetwarzania. Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio z uwagi na jeden z następujących powodów:

 • jesteś naszym Partnerem;
 • uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu trzeciego uprawnionego do udostępnienia nam Twoich danych;
 • złożyłeś nam skargę lub zapytanie;
 • złożyłeś nam prośbę o informację;
 • korzystasz z jednej z naszych usług.

Podstawy przetwarzania

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, musimy posiadać tzw. „podstawę prawną”. Podstawy prawne wynikają wprost z przepisów prawa (art. 6, art. 9 RODO), poniżej znajdują się te, na których najczęściej bazujemy:

–      Zgoda: wskazałeś nam, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w określonym celu np. w celu otrzymywania wiadomości o charakterze marketingowym;
–      Uzasadnione interesy: tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia przez nas działalności i nie koliduje to z prawem do poszanowania Twojej prywatności np. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług;
–      Wykonanie umowy: musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci jeden z naszych produktów lub usług, jesteś stroną zawartej
z nami umowy;
–      Roszczenia prawne: gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony przysługujących roszczeń prawnych;
–      Zobowiązanie prawne: gdy na gruncie przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jak wykorzystujemy posiadane dane osobowe?

Dane wykorzystujemy jedynie w celu, w jakim mogą być przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Jest wiele sposobów i możliwości wykorzystania dotyczących
Cię danych osobowych w zależności od tego, jak wchodzisz z nami w interakcję. Przykładowo, jeśli nie przekażesz nam swoich danych, nie będziemy mogli w ten sposób nawiązać z Tobą kontaktu.

Kto może posiadać dostęp do Twoich danych?

Oprócz Nas dostęp do danych może posiadać szereg podmiotów. Mogą być to dostawcy usług, z którymi współpracujemy, a którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów i usług, których od nas oczekujesz lub wspierają nas w prowadzonej działalności. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i muszą spełnić wysokie standardy bezpieczeństwa. Udostępniamy tylko te informacje, które pozwalają świadczyć nam usługi lub ułatwiać ich świadczenie Tobie.W niektórych okolicznościach możemy być też prawnie zobowiązani do udostępniania danych osobowych, na przykład na mocy orzeczenia sądu, przepisów prawa lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie, a ponadto dokumentujemy nasze decyzje.

Przekazanie danych do tzw. państwa trzeciego

W zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych w polityce możemy przekazywać Twoje dane osobowe do naszych dostawców, partnerów lub usługodawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku, gdy Twoje dane będą mogły się znaleźć poza EOG, poinformujemy Cię o tym. Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo Twoich danych ściśle przestrzegamy zasad ich transferu wynikających wprost z RODO i przekazujemy dane wyłącznie tam, gdzie stopień zabezpieczenia jest gwarantowany zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej (np. do USA jedynie do podmiotów znajdujących się na tzw. Privacy Shield list).

Jak długo zachowujemy Twoje dane?

Co do zasady przechowujemy Twoje dane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi są przetwarzane, ściśle określonych w Polityce prywatności, regulaminach lub umowach oraz zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami. Nigdy nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. W większości przypadków okres przechowywania dobiega końca po upływie 6 lat od zakończenia współpracy z nami.

Czy istnieje obowiązek podania danych?

Co do zasady podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub Twoich żądań np. w zakresie kontaktu, zawarcia umowy, realizacji Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem itd. Podanie danych może też być też niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych.

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy i jak używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Twoich danych.

Prawo sprostowania

Możesz kwestionować dokładność przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie. Jest to tak zwane „prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane
są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje.

Prawo do usunięcia danych

Możesz w każdej chwili poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane i w określonych okolicznościach jesteśmy prawnie zobowiązani, by to zrobić. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Ma ono zastosowanie
w następujących okolicznościach:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych;
 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzania, ale teraz ją wycofałeś;
 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych;
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Prawo to nie jest jednak absolutne, w związku z czym możemy odmówić ci usunięcia Twoich danych w niektórych przypadkach:

 • kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych;
 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie w przypadku, jeśli obawiasz się o prawdziwość danych lub sposób ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie. Prawo to jest ściśle powiązane z twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych osobowych. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musimy zaprzestać używania Twoich danych w celu, w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że dysponujemy powodami uzasadniającymi dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. W tym wypadku, jeżeli się sprzeciwisz, bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych we wskazanym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w sposób możliwy do odczytania na komputerze np. w formacie pliku csv. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu – zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, zgodnie z przepisami RODO, „technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko informacji, które nam przekazałeś, a przetwarzanie ich odbywa się w formie elektronicznej.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, możesz dodatkowo skorzystać z prawa jej cofnięcia w każdym, dowolnym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my niezwłocznie odpowiemy.

Gdyby przekazana przez nas odpowiedź lub sposób realizacji przysługującego Ci uprawnienia był niezgodny z twoimi oczekiwaniami, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja Twoich uprawnień

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał
ją również na piśmie lub w wiadomości email, aby zapewnić wyraźny ślad potwierdzający Twoją wolę. Dostarczy to nam również wyraźnego potwierdzenia Twoich działań oraz pozwoli nam odpowiedzieć zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu, poinformujemy Cię o tym.

Jeśli chcesz zapytać nas o przetwarzanie danych, skontaktuj się za pomocą:

Pliki Cookies

Nasze serwisy mogą korzystać z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane są w celu:

 • świadczenia usług serwisu;
 • ułatwienia korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia serwisu
  z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury oraz zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych
  do indywidualnych potrzeb;
 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem serwisu.

Rodzaje Cookies

W ramach serwisów możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
  do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.