Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI REUSE
(zwany dalej „Regulaminem“)

Rozdział 1

Przepisy ogólne
§
1.

Regulamin określa:

 • zakres i zasady świadczenia usług przez Reuse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0001016338) za pośrednictwem aplikacji Reuse oraz korzystania z nich przez Usługobiorców oraz Partnerów;
 • warunki wykonywania usług, o których mowa w pkt. 1, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją Reuse;
 • tryb zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług


  §
  2.

Regulamin stosuje się do:

 • Reuse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0001016338, posiadającej NIP: 7123448813, kapitał zakładowy w wysokości 7 150,00 zł”;
 • Podmiotów chcących skorzystać z Aplikacji Reuse, o której mowa w § 1 Regulaminu;
 • Podmiotów zarejestrowanych w Aplikacji Reuse, o której mowa § 1 Regulaminu.


  § 3.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Aplikacja“ – Aplikacja Reuse umożliwiająca bezkaucyjne wypożyczanie i zarządzanie opakowaniami wielorazowymi w gastonomii będąca przedmiotem Regulaminu;
 • Konto” – Konto utworzone w ramach Aplikacji Reuse przez Usługobiorcę;
 • Opakowania” – Opakowania wielorazowego użytku, stosowane w ramach Aplikacji Reuse;
 • Produkt” – usługi oraz produkty Usługodawcy, dostępne dla Usługobiorców w ramach korzystania przez z nich z Apliakcji Reuse;
 • Partnerzy” – restauracje i lokale wykorzystujące Opakowania w ramach Aplikacji Reuse.
 • System Opakowań Wielokrotnego Użytku” –
 • Usługodawca“ – Reuse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001016338, posiadającej NIP: 7123448813, kapitał zakładowy w wysokości 7 150,00 zł;
 • Usługobiorca“ – osoba fizyczna zarejestrowana w Aplikacji Reuse.

Rozdział 2

Zasady wykonywania i zakres usługi objętej Regulaminem

§ 4.

 1. Aplikacja Reuse została stworzona i udostępniona z myślą o zapewnieniu prostego i wygodnego procesu Najmu Produktów przedstawionych w ofercie Usługodawcy.
 2. Usługobiorcy i Partnerzy mogą korzystać z funkcjonalności Aplikacji Reuse zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 3. Usługobiorcy i Partnerzy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Usługobiorcy, decydując się po raz pierwszy na korzystanie z Aplikacji Reuse, zostają związani umową o świadczenie usług w zakresie korzystania z Aplikacji Reuse na warunkach przedstawionych w Regulaminie.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji Reuse w wersji mobilnej:
 • smartfon lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 • system Android albo iOS w aktualnie wspieranej wersji;
 • dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Usługobiorcy oraz błędne działanie Aplikacji Reuse na urządzeniu niespełniającym wymagań określonych w § 4 ust. 4 oraz 5 Regulaminu.


  § 5.

 1. Aplikacja Reuse jest dostępna do pobrania w serwisach i aplikacjach Google Play oraz App Store.
 2. Pobranie Aplikacji Reuse jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może być uzależnione od dokonania płatności. Usługobiorca jest zawsze informowany o obowiązku dokonania płatności oraz o wysokości opłat przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z danej funkcjonalności.
 3. Koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Usługobiorca lub Partner we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.

Usługobiorca
§ 6.

 1. Korzystanie z Aplikacji Reuse wymaga utworzenia Konta przez Usługobiorcę. Korzystanie z Aplikacji oraz Konta jest nieodpłatne przez czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca, w każdej chwili i bez podania przyczyny, może zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji nie powoduje automatycznego usunięcia Konta Usługobiorcy oraz jego danych z Aplikacji.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 4. Usługobiorca aby utworzyć Konto, po wejściu do Aplikacji Reuse, wybiera opcję zarejestruj się, przechodząc do ekranu rejestracji. Aby zarejestrować konto Usługobiorca musi wypełnić odpowiednie dane, a także zaznaczyć wymagane zgody.
 5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wymaganych zgód, Usługobiorcy pojawi się ekran z informacją o konieczności potwierdzenia konta oraz otrzyma maila z linkiem aktywacyjnym – po kliknięciu w link konto Usługobiorcy zostanie aktywowane.
 6. Usługobioca w celu rejestracji jest zobligowany do podania następujących danych:
  • Nazwę Usługobiorcy (wymagane);
  • E-mail (wymagane);
  • Numer telefonu (opcjonalny);
  • Hasło zawierające minimalną długość 8 znaków, jedną dużą, jedną małą literę, cyfrę oraz znak specjalny (wymagane)
 7. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.


  § 7.

 1. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania z Konta w Aplikacji (usunąć Konto) poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego żądania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@swapp.zone.
 2. Usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie nie powoduje żadnego ograniczenia w możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę w innych celach niż prowadzenie Konta na zasadach i w zakresie przewidzianym w polityce prywatności Aplikacji Reuse.
 3. Usunięcie Konta Usługobiorcy pozostaje również bez wpływu na jakiekolwiek roszczenia przysługujące Usługodawcy względem Usługobiorcy.


  §
  8.

 4. Usługobiorca, w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z płatnych Funkcjonalności, może dokonać płatności za pośrednictwem serwisów pośrednictwa finansowego dedykowanego płatnościom internetowym, aktualnie dostępnego w Aplikacji Reuse.
 5. Usługodawca, w ramach korzystania z Aplikacji Reuse musi podać dane do karty płatniczej w Aplikacji w celu aktywnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji. Usługodawca w tym celu powinien podać:
  • Numer karty;
  • Datę ważności;
  • CVC
 6. Dane karty nie są przechowywane w ramach Aplikacji Reuse, a jej szczegóły zapisywane są u posrednika płatności – Stripe. W systemie przechowywane będą następujące informacje:
  • Ostatnie cztery cyfry karty (dzięki czemu Usługodawca może rozróżnić swoje karty);
  • Typ karty (Visa / Mastercard);
  • Data wygaśnięcia
 7. Usługobiorca dokonuje płatności za Zamówienie kartą płatniczą przypisaną do Konta w Aplikacji Reuse. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej umożliwia złożenie Zamówienia. Usługobiorca obowiązany jest zapewnić pozytywną autoryzację karty płatniczej przez cały okres trwania zobowiązań Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu Zamówienia.
 8. Usługobiorca zawsze musi mieć wybraną 1 domyślną kartę, z której Usługodawca będzie ściągnąć należność w przypadku, gdy Opakowanie nie zostanie zwrócone w terminie. Należność będzie pobrana po upływie terminu zwrotu Opakowania. W przypadku usunięcia domyślnej karty, kolejna z listy staje się kartą domyślną.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca nie doda lub usunie wszystkie karty, nie będzie mógł wygenerować kodu QR. Jeżeli kod został już wygenerowany, kody takiego Usługobiorcy automatycznie tracą ważność.
 10. Możliwość generowania nowych kodów QR przez Usługobiorcę zostanie całkowicie zablokowana, w razie posiadania przez Usługobiorcę Opakowania, za które Usługodawca nie pobrał płatności, do czasu uregulowania płatności przez Usługobiorcę.
 11. Usługobiorcy wyświetlana jest informacja o konieczności zaktualizowania karty, w przypadku kart, których data ważności kończy się w ciągu 14 najbliższych dni.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu, o którym mowa w ust. 1, w tym za trudności w dokonaniu płatności spowodowane przerwami technicznymi leżącymi po stronie operatora systemu płatności internetowej czy dokonaniem płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych przez bank Usługobiorcy, a także nie gwarantuje realizacji płatności w czasie rzeczywistym.

  § 9.

   

 13. Na podstawie Regulaminu Usługobiorca zobowiązuje się do:
  • powstrzymania się od działań zakłócających prawidłową pracę systemu komputerowego, serwerów i sieci Usługodawcy oraz zmierzających do zmiany treści i kształtu Aplikacji Reuse;
  • korzystania z Aplikacji Reuse jedynie w sposób przewidziany przez Usługodawcę;
  • nie instalowania i nie korzystania z Aplikacji Reuse za pośrednictwem oprogramowania wykonującego czynności w zastępstwie Usługobiorcy (tzw. Bot).
 14. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Reuse jest uprawniona do zakończenia rejestracji Usługobiorcy, a tym samym odebrania mu praw do korzystania z Aplikacji Reuse ii Systemu Opakowań Wielokrotnego Użytku, jak również związanych z nimi treści, w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Usługobiorce, w drodze jednostronnego oświadczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto Reuse ma w szczególności prawo do zaprzestania bezpłatnego udostępniania Aplikacji Reuse lub niektórych funkcji i treści w dowolnym momencie lub do oferowania ich w przyszłości wyłącznie za opłatą. Usługobiorcy zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie, ale z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia, do którego Usługobiorca jest uprawniony, pozostaje nienaruszone.

Partnerzy
§ 10.

 1. Partner współpracuje z Usługodawcą na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Usługodawcą („Umowa Partnerska„), na warunkach określonych w Umowie oraz w Regulaminie. Umowa Partnerska wchodzi w życie w terminie uzgodnionym w Umowie Partnerskiej, ale nie później niż wraz z uzgodnioną dostawą Opakowań do Partnera.
 2. Umowa Partnerska w żadnym wypadku nie może być utożsamiana z jakąkolwiek formą spółki – ani cywilnej, ani handlowej.
 3. Umowa Partnerska nie tworzy żadnych zobowiązań ze strony Usługodawcy wobec osób trzecich. Partner zabezpieczy Usługodawcę przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, o ile takie roszczenia są oparte na okolicznościach, za które Partner ponosi odpowiedzialność.
 4. Partner może zrezygnować z korzystania z Aplikacji poprzez wypowiedzenie Umowy Partnerskiej zawartej z Usługodawcą, na warunkach przewidzianych w Umowie Partnerskiej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 5. Partner aby rozwiązać umowę o współpracy z Usługodawcą powinien zwrócić Usługodawcy całość wypożyczonych Opakowań. Partner do momentu kiedy jest w posiadaniu Opakowań, nie może rozwiązać Umowy Partnerskiej.


  §
  11.

 6. Weryfikacja Partnera oraz rejestracja konta zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Aplikacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 7. Konto Partnera zostanie stworzone przez Usługodawcę. Po dodaniu konta przez Usługodawcę do systemu, Partner otrzyma informację przesłaną drogą elektroniczną dotyczącą aktywacji konta i uzupełnienia jego danych w Aplikacji.


  §
  12.

 1. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji, Partner musi się do niej zalogować podając:
  • Adres e-mail Partnera;
  • Hasło wygenerowane w ramach aktywacji konta;
 2. Parter logujący się po raz pierwszy do Aplikacji, aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Aplikacji musi uzupełnić niezbędne informację dotyczące jego profilu, w szczególności:
  • Ulica (wymagane);
  • Miejscowość (wymagane);
  • Kod pocztowy (wymagane);
  • Numer budynku (wymagane);
  • Numer telefonu (wymagane);
  • Bio/Opis (opcjonalne);
  • Link do Facebooka (opcjonalne);
  • Link do Instagrama (opcjonalne);
  • Link do strony internetowej (opcjonalne);
  • Linki do profili restauracji w Uber Eats (opcjonalne);
  • Linki do profili restauracji w Pyszne.pl (opcjonalne);
  • Linki do profili restauracji w Bolt (opcjonalne);
  • Linki do profili restauracji w Wolt (opcjonalne);
  • Linki do profili restauracji w Glovo (opcjonalne);

W przypadku braku uzupełnienia danych dotyczących linku do którejkolwiek ze wskazanych portali, ikona danego portalu lub aplikacji nie będzie widoczna w profilu restauracji.

 1. Partner ma obowiązek uzupełnić w Aplikacji dane dotyczące godzin otwarcia, dla każdego dnia niezależnie. W przypadku braku wyboru godzin otwarcia przez Partnera, Aplikacja wskazywać będzie, że dana restauracja jest nieczynna w tym dniu.
 2. Partner w ramach uzupełniania informacji wskazuję typy jedzenia, pasujące do restauracji. Partner zaznacza maksymalnie 3 typy jedzenia z dostępnej listy, najbardziej odpowiadające profilowi jego restauracji.
 3. Wymagane jest aby w ramach uzupełnienia danych, Partner dodał do swojego konta przynajmniej jedno zdjęcie restauracji Partnera.
 4. Wszystkie powyższe dane Partner może edytować w ramach Aplikacji z poziomu swojego profilu. Jeśli Partner nie wskaże i nie uzupełni w Aplikacji wszystkich wymaganych danych, to jego profil nie będzie widoczny dla Usługobiorcy w Aplikacji.
 5. Partner zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych i haseł (zwanych dalej łącznie „Danymi Dostępowymi„), w szczególności do nieprzekazywania ich nieupoważnionym osobom trzecim, nieujawniania ich lub udostępniania w inny sposób takim osobom trzecim, a także do ochrony ich przed dostępem i znajomością przez nieupoważnione osoby trzecie.


  § 13.

 1. Partner gwarantuje, że w momencie rozpoczęcia obowiązywania Umowy Partnerskiej spełnia odpowiednie wymogi prawne dotyczące oferowania i sprzedaży swoich produktów oraz że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia. Gwarantuje również, że oferowane przez niego produkty i ich komponenty / składniki są produkowane lub przetwarzane zgodnie z przepisami prawa żywnościowego i wszystkimi innymi obowiązującymi wymogami prawnymi. W przypadku, gdy naruszenie takich wymogów zostanie stwierdzone przez organ w związku z zamówieniem Użytkownika, Partner jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy.
 2. Partner zobowiązuje się do przekazywania Usługobiorcom wyłącznie Opakowań, które są w nienagannym stanie i wyczyszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami higienicznymi oraz zasadami HACCP („Hazard Analysis Critical Control Point”) (System Analizy Zagrożeń i Punktów Kontroli oraz Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności). Przekazanie produktu, jak również zwrot, czyszczenie i przechowywanie zużytych Opakowań przez Partnera musi być zgodne ze standardami higieny żywności.
 3. Partner będzie wydawał Opakowania wyłącznie zarejestrowanym Usługobiorcom, którzy identyfikują się za pomocą identyfikatora w postaci kodu QR (numeru ID). Partner zobowiązany jest do skanowania kodów QR Opakowań i Usługobiorcy za pomocą Aplikacji w każdym przypadku w celu powiązania ich w Systemie Reuse lub weryfikacji powiązania podanego przez Usługobiorcę za pomocą Aplikacji Usługobiorcy poprzez skanowanie.
 4. Partner zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie Systemu Opakowań Wielokrotnego Użytku oraz w zakresie oferowania Opakowań, w tym ich obowiązkowego przekazania i zwrotu, a także procesu zamawiania i sprzedaży.
 5. Partner powinien proaktywnie informować swoich klientów o Systemie Opakowań Wielokrotnego Użytku Reuse i promować system. Jeśli Partner posiada własną stronę internetową i/lub aplikację, powinien on wyraźnie podkreślać swój udział w Systemie Opakowań Wielokrotnego Użytku Reuse i promować System jako opcję pakowania posiłków na wynos i, w stosownych przypadkach, posiłków z dostawą.
 6. Partner powinien również oferować klientom świeże, tj. nieużywane lub starannie wyczyszczone Opakowania w widocznym miejscu w swoim lokalu i promować je za pomocą dostarczonych materiałów marketingowych.
 7. Partner nie będzie oferował swoich produktów w Opakowaniach po cenach wyższych niż cena w opakowaniach jednorazowych lub do konsumpcji na miejscu. Wszelkie rabaty lub promocje lojalnościowe za udział Usługobiorcy w Systemie Opakowań Wielokrotnego Użytku Reuse mogą zostać uzgodnione i będą obsługiwane za pośrednictwem Aplikacji.


  §
  14.

 1. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za nienaganne pod względem higienicznym podawanie żywności i środków spożywczych w Opakowaniach.
 2. Partner ponosi odpowiedzialność za Opakowania zarządzane przez System Reuse, które są rozdawane lub przekazywane Usługobiorcom lub innym osobom bez powiązania z Usługobiorcom i bez opłaty za zakup. Opłata za takie Opakowania zostanie naliczona Partnerowi w wysokości uzgodnionej w Umowie Partnerskiej.


  § 15.

Partner zgadza się, że Usługodawca może sprawdzić stan Opakowań w dowolnym czasie w godzinach pracy Partnera. Powiadomienie z wyprzedzeniem nie jest wymagane, niemniej jednak Usługodawca zapewnia, że normalne operacje biznesowe Partnera nie zostaną w ten sposób zakłócone.

Rozdział 3

Funkcojnalności aplikacji reuse dla usługobiocy
§ 16.

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Aplikacji Reuse wypożyczając Opakowania od Partnerów, a następnie zwracając je do Partnerów lub do stacji zwrotu Reuse w odpowiednim czasie i formie określonej Regulaminem.
 2. Obecnie okres bezpłatnego korzystania z Opakowań Reuse wynosi pięć (5) dni. Niezależnie od poniższych postanowień, obowiązek Usługobiorcy do zwrotu Opakowań znajdujących się w jego posiadaniu w wyżej wymienionym terminie pozostaje nienaruszony przez wykonanie jakiegokolwiek prawa do odstąpienia od umowy, do którego Usługobiorca może być uprawniony.
 3. Okres, o którym mowa w ust. 2, liczy się dla każdego Opakowania i rozpoczyna się z każdym nowym procesem wypożyczenia.
 4. Początkiem okresu, o którym mowa w ust. 2, jest zawsze czas transakcji cyfrowej przed osobistym odbiorem Opakowania przez Usługobiorcę. Reuse zastrzega sobie prawo do zmiany długości tego okresu, przy czym wszyscy Usługobiorcy zostaną powiadomieni o każdej takiej zmianie przed jej wejściem w życie, pocztą elektroniczną, ze wskazaniem daty wejścia w życie zmiany.
 5. Jeśli Opakowanie nie zostanie zwrócone na czas, nie będzie w odpowiednim stanie lub nie zostanie zwrócone w całości w wyznaczonym terminie, Reuse usunie je z Systemu Opakowań Wielokrotnego Użytku, a dane Opakowanie nie będzie mogło być dłużej używane przez Reuse w celu oszczędzania odpadów opakowaniowych jednorazowego użytku. Wynikająca z tego opłata zostanie naliczona Usługobiorcy według stawki ryczałtowej w wysokości 50 zł (z VAT) za brakujące lub niekompletnie zwrócone opakowanie żywności lub 10 zł (z VAT) za kubek wielokrotnego użytku, chyba że Usługobiorca zostanie poinformowany inaczej na początku odpowiedniego procesu wypożyczenia. Kwota zostanie pobrana natychmiast po upływie terminu i automatycznie za pomocą metod płatności zapisanych na koncie Usługobiorcy.
 6. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5, po uiszczeniu opłaty Usługobiorca może zatrzymać zniszczone lub wybrakowane Opakowanie.
 7. Reuse zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki ryczałtowej opłaty, o której mowa w ust. 5, a wszyscy Usługobiorcy zostaną poinformowani o takiej zmianie pocztą elektroniczną, ze wskazaniem daty wejścia w życie zmiany, przed datą wejścia w życie takiej zmiany.
 • . Roszczenie Usługobiorcy o zwrot niekorzystnej rekompensaty wypłaconej zgodnie z powyższym rozporządzeniem za opakowania wielokrotnego użytku niezwrócone w terminie NIE jest tym samym ustanowione.
 1. Partnerzy Systemu są zobowiązani do odbioru wszystkich prawidłowo użytych i nadających się do użytku Opakowań. Decyzja o przyjęciu uszkodzonych lub niewłaściwie użytych Opakowań należy wyłącznie do danego Partnera Systemu.
 2. Jeżeli Opakowania zostaną zwrócone poważnie uszkodzone lub nadmiernie zanieczyszczone, tak że ich dalsze wykorzystanie w ramach systemu Opakowań nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy znacznym dodatkowym wysiłku, Reuse zastrzega sobie prawo do obciążenia Usługobiorcy zryczałtowaną rekompensatą za niedogodności w odniesieniu do danego Opakowania zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.


  §
  17.

  1. Usługobiorca, który posiada aktywne Konto w Aplikacji Reuse, może za pośrednictwem Aplikacji składać Zamówienia w przedmiocie Opakowań. Usługobiorca w ramach korzystania z Aplikacji Reuse widzi ile aktualnie posiada Opakowań .

 1. Usługobiorcy w ramach użytkowania z Aplikacji Reuse wyświetla się lista restauracji najbliżej jego lokalizacji. Jeśli Usługobiorca nie wyrazi zgody na udostępnianie lokalizacji, restauracje będą wyświetlać się według daty dodania Partnerów do systemu, w kolejności od najstarszej.
 2. Usługobiorca może przeglądać dostępne restauracje w Aplikacji w formie listy. Na liście w pierwszej kolejności widoczne będą restauracje, które są otwarte w danym momencie. Jeżeli Partner nie ma akurat wolnych Opakowań to taka informacja również będzie widoczna dla Usługobiorcy. Na liście restauracji można skorzystać z wyszukiwarki oraz filtrów.
 3. Na liście widoczne są następujące informacje o restauracji:
 • Nazwa;
 • Zdjęcie;
 • Godziny otwarcia w danym dniu;
 • Typ jedzenia
 1. Dodatkowo po wejściu w szczegóły restauracji Usługobiorca może zobaczyć następujące informacje o restauracji:
 • Nazwa;
 • Zdjęcie;
 • Ile Opakowań historycznie restauracja uratowała (wydała);
 • Typy jedzenia;
 • Platformy, z którymi współpracuje restauracja (ikony są jednocześnie linkami do profili tych restauracji w zewnętrznych aplikacjach);
 • Rodzaje obsługiwanych Opakowań;
 • Opis lokalu;
 • Godziny otwarcia we wszystkie dni


  § 18.

 1. Usługodawca może w Aplikacji Reuse wygenerować indywidualny QR kod, który posłuży do zamówienia poza Aplikacją – osobiście lub z wykorzystaniem dostawców, takich jak Bolt, Uber Eats.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do podania wszystkich informacji istotnych dla zamówienia u Partnera w sposób kompletny, zgodny z prawdą i sumienny.
 3. QR kod ważny jest przez 12h od momentu jego wygenerowania. QR kod może być użyty tylko do jednego zamówienia. QR kod składa się z S-XXXXX, gdzie S jest wartością stałą, a X to losowy ciąg cyfr i liter.
 4. Przy zamawianiu jedzenia w zewnętrznej aplikacji Usługobiorca powinien skopiować QR kod i wkleić w notatki w zewnętrznej aplikacji (Bolt, Uber Eats).
 5. Przy zamawianiu osobistym Usługobiorca może w restauracji okazać kod QR.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Partnera lub Usługobiorcę w wyniku nieprawidłowości zamieszczonych informacji przez nich w Aplikacji Reuse


  §
  19.

 1. Usługobiorca w ramach korzystania z Aplikacji Reuse może korzystać z dwóch list Opakowań:
 • Aktualnie posiadanych Opakowań;
 • Wszystkich dotychczas zakupionych Opakowań – niezwrócone przez Usługobiorcę w ciągu 5 dni;
 1. Na liście aktualnie posiadanych Opakowań Usługobiorca widzi następujące informacje dotyczące Opakowania:
 • Typ pakowania (wraz z numerem ID Opakowania);
 • Czas na oddanie Opakowania (jeśli zostało mniej niż 10 godzin informacja ta jest wyróżniona dodatkowo na designie);
 1. Na liście historycznie zakupionych Opakowań Usługobiorca widzi następujące informacje dotyczące Opakowania:
  • Rodzaj Opakowania (wraz z numerem ID Opakowania);
  • Cenę zakupu;
  • Termin zakupu;
 2. Pudełko automatycznie przenoszone jest z listy do oddania do listy kupione, po upływie 10 dni, jeśli Usługodawca w tym czasie nie odda pudełka. Tym samym z konta Usługobiorcy pobierane są śodki należne za Opakowanie.

Rozdział 3

Funkcojnalności aplikacji reuse dla partnera
§ 20.

 1. Partnerzy mogą złożyć zamówienie na opakowania poprzez aplikację lub telefonicznie. Opakowania dostarczane są do Partnera kurierem lub bezpośrednio przez Usługodawcę.
 2. Opakowania wielokrotnego użytku Reuse są własnością Usługodawcy. Partnerzy Systemu, jako przedstawiciele Reuse, oferują opakowania wielokrotnego użytku Reuse do wynajęcia Usługobiorcą systemu wielokrotnego użytku Reuse.
 3. Partner zapłaci Usługodawcy opłatę za każdorazowe wypożyczenie/ wykorzystanie/napełnienie Opakowania. Wysokość opłat za wykorzystanie jest uzależnione od rodzaju Opakowania. Cennik oraz szczegóły dotyczące opłat znajdują się w Umowie Partnerskiej.
 4. Opłaty za wykorzystanie Opakowania będą naliczane na podstawie raportów sporządzanych z bazy danych Aplikacji. Partner ma możliwość śledzenia aktualnego statusu liczby wykorzystanych opakowań.


  §
  21.

 5. Partner w celu wydania pojemnika z jedzeniem do Usługobiorcy/kuriera musi wybrać opcję Wydanie. Następnie powinien zeskanować kod QR znajdujący się na danym Opakowaniu lub wpisać ręcznie ID Opakowania oraz powiązać opakowanie z konkretnym Usługobiorcą.
 6. Powiązanie Opakowania z Usługobiorcą może odbyć się na podstawie wpisania Tokena Usługodawcy. Token wysyłany jest w notatce przy zamawianiu jedzenia przez Usługobiorcę w zewnętrznej aplikacji.
 7. Powiązanie Opakowania z Usługobiorcą może odbyć się na podstawie zeskanowania kodu QR odpowiadającemu Tokenowi zamówienia od Usługobiorcy.
 8. Jeśli Token lub kod QR jest nieprawidłowy Partner powinien skontaktować się z Usługodawcą i/lub przełożyć jedzenie do jednorazowego opakowania. Opakowanie nie zostaje przypisane do Usługobiorcy, tylko nadal figuruje na liście opakowań restauracji.


  §
  22.

 9. Partner odbierze od wszystkich Usługobiorców uzgodnione rodzaje Opakowań oraz zeskanuje Opakowania za pomocą Aplikacji podczas ich odbioru.
 10. Partner w celu odbioru Opakowania od Usługobiorcy musi najpierw wybrać opcję Zwrot. Partner powinien zeskanować kod QR znajdujący się na danym Opakowaniu lub wpisać ręcznie ID Opakowania.
 11. Po zeskanowaniu wszystkich Opakowań od Usługobiorcy i zatwierdzeniu działania, Opakowania przypisywane są do restauracji i jednocześnie odpinane od konta Usługobiorcy.


  §
  23.

 12. Jeśli Opakowanie Wielokrotnego Użytku jest poważnie uszkodzone, niekompletne lub niedopuszczalnie zanieczyszczone, Partner może odmówić jego przyjęcia w celu zwrotu do Systemu Opakowań Wielokrotnego Użytku Reuse.
 13. Jeśli Partner mimo to odbierze takie Opakowania, które nie nadają się już do zwrotu do Systemu Opakowań Wielokrotnego Użytku, za pośrednictwem Aplikacji, sam będzie odpowiedzialny wobec Usługodawcy za poważnie uszkodzone Opakowania, których już nie używa i które Usługodawca zbiera do kontrolowanego recyklingu.
 14. Jeśli Usługodawca będzie próbował zwrócić opakowanie po terminie to Partner podczas skanowania otrzyma informację, by nie przyjmować danego opakowania, a Usługodawca będzie musiał skontaktować się z administratorem, w celu wyjaśnienia sprawy.

Rozdział 5

Kontakt z Usługodawcą
§ 24.

 1. Usługobiorca lub Partner może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@swapp.zone lub w formie pisemnej pod adresem Reuse Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin.
 2. Reklamacje w przedmiocie nieprawidłowego działania Funkcjonalności należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@swapp.zone lub w formie pisemnej pod adresem Reuse Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • nazwę przeglądarki internetowej, przy wykorzystaniu której wystąpił problem z użyciem Funkcjonalności;
 • nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia Usługobiorcy, na którym wystąpił problem z wykorzystaniem z Funkcjonalności. Wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy;
 • opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu z wykorzystaniem Funkcjonalności.
 1. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych.
 2. Dane osobowe Usługobiorców, przekazane zgodnie z ust. 2, podlegają ochronie opisanej w Polityce Prywatności, która dostępna jest w Serwisie.

Rozdział 5
Prawo właściwe/ rozwiązywanie sporów
§
25.

  1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą lub Partnerem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Reuse w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Aplikacji Reuse będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  3. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Usługobiorca będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 26.

 1. Usługodawca upoważniony jest do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
 2. W terminie 7 (siedmiu) dni przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu Usługodawca drogą elektroniczną poinformuje Usługobiorców i Partnerów o planowanej zmianie z przedstawieniem całej treści zmienianych zapisów – w terminie dalszych 7 (siedmiu) dni Usługobiorca może odmówić akceptacji zmienionej treści co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i skutkuje usunięciem konta Usługobiorcy z Serwisu.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.